دربارهء ما
وقوع حوادث تلخ و شیرین پی در پی در ایران عزیزمان و ضرورت اطلاع رسانی سریع، درست، کامل و بدون چارچوب های کلیشه ای از آنچه که رخ داده ما را بر آن داشت تا در «حادثه نیوز» راوری اخبار حوادث برای شما باشیم.
 
سعی حادثه نیوز بر این است تا راوی صادقی از آنچه که رخ داده و آنچه در حال رخ دادن است، باشد و بر این اساس همواره سعی می شود تا دقت فدای سرعت نگردد.
 
در کنار اخبار حوادث ایران، از حوادث جهان نیز غافل نشده ایم و سعی می کنیم در حد بضاعتمان شما را از وقایع و حوادث در حال وقوع در جهان آگاه کنیم.
 
در پایان، حادثه نیوز فقط به دنبال پاسخ به سئوال چه اتفافی افتاده، نیست؛ بلکه رسالت اصلی آن پاسخ به چرایی ها و علت هاست و در این زمینه تحریریه جوان حادثه نیوز در کنار شماست تا در ابتدا ابهامات شکل گرفته در ذهن شما را شناسایی کند، پاسخ آن ها را پیدا کند و در ادامه پاسخ ها را صادقانه روایت کند.